Pošlete nám své CV

Každá z níže uvedených společností respektuje transparentní a korektní zpracování Vašich osobních údajů a zajištění jejich náležité ochrany dle platných právních předpisů, aby bylo zajištěno korektní a férové zpracování. Odesláním Vámi vyplněného formuláře, který obsahuje Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon a osobní údaje které uvádí průvodní dopis a životopis se společnost: CZECH MEDIA INVEST a.s., IČO 24817236, Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Energetický a průmyslový holding, a.s., IČO 28356250, Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, EP Commodities, a.s., IČO 03437680, Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, EP Energy, a.s., IČO 29259428, Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, EP Corporate Group, a.s. IČO 08649197, Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, EP ENERGY TRADING, a.s., IČO 27386643, Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, EP Equity Investment S.à r.l., ID: B246394, 39, Avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg, EP Fleet, k.s., IČO 03478874, Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, EP Global Commerce a.s., IČO 05006350, Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, EP Industries, a.s., IČO 29294746, Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, EP Infrastructure, a.s., IČO 02413507, Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, EP Investment Advisors, s.r.o., IČO 26687259, Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, EP Power Europe, a.s., IČO 27858685, Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, EP Real Estate, a.s., IČO 05197155, Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, POWERSUN a.s., IČO 27606554, Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, VESA EQUITY INVESTMENT S.à r.l., ID: B215769, 39, Avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg, stává správcem Vašich osobních údajů. Zobrazit více

Správcem těchto osobních údajů bude vždy ta společnost, která dané pracovní místo inzeruje, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem výběrového řízení na Vámi zvolenou pracovní pozici. Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), přičemž zpracování takových osobních údajů je rovněž nezbytné pro provedení opatření přijatých před případným uzavřením pracovní či jiné smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Ke zpracování osobních údajů dochází automatizovaně.

Osobní údaje, které od Vás odesláním tohoto formuláře získáme, jsou zpracovány prostřednictvím elektronických systémů společnosti LMC s.r.o., IČO 26441381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, která vystupuje pro správce v pozici zpracovatele. Informace o zpracování osobních údajů společností LMC s.r.o. poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Nebudete-li vybrán/a na Vámi zvolenou pracovní pozici a neudělil/a jste souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem evidování Vaší osoby, jako zájemce o jiné vhodné pracovní místo, budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení na danou pracovní pozici a poté budou osobní údaje zlikvidovány, vymazány.
Správce zpracovává Vaše osobní údaje svými zaměstnanci, kteří k osobním údajům potřebují mít přístup pro plnění svých pracovních povinností a kteří jsou zavázáni k zachovávání mlčenlivosti o veškerých skutečnostech a údajích, o nichž se dozvěděli při výkonu své práce. Dále mají přístup k Vašim osobním údajům zaměstnanci zpracovatele, a to pouze v rozsahu nezbytném pro výkon jejich činnosti pro správce. Se všemi našimi zpracovateli vždy uzavíráme písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, která obsahuje záruky pro bezpečnost Vašich osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje nebudou předávané žádné třetí straně, kromě případné kontroly ze strany správního orgánu. Dále Vás správce informuje, že osobní údaje do ciziny mimo EU nepředává.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, (vii) nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování a (viii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7- Holešovice, email: posta@uoou.cz.

Pokud se jedná o Vaši žádost, kterou uplatníte své právo podle uvedeného výčtu, správce je vždy povinen se takovou žádostí subjektu údajů zabývat, v každém případě však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů takového prodloužení. Vaši žádost můžete poslat na shora uvedené kontaktní údaje správce, nebo na e-mailovou adresu cpo@epholding.cz.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.